Deklaracja zgodnosci


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szpital-siewierz.pl

 

 

SZPITAL CHORÓB PŁUC SP.Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2023-03-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2019-10-08.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2019-10-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-31.

 

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Barbara Chęcińska-Dendra,

sekretariat@szpital-siewierz.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

665- 202-821
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp.z o.o.

Oleśnickiego 21
42-470 Siewierz

Budynek posiada dwa wejścia dla pacjentów:

- wejście główne szpitala

- wejście boczne do poradni przyszpitalnej.

Wejście główne szpitala wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Izba przyjęć szpitala znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego, gdzie całodobowo pełni dyżur pielęgniarka, która jest jednocześnie oddelegowana do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada dwie kondygnacje i jest wyposażony w windę. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejście, pozwala również na transport osoby na noszach.

Wejście boczne do poradni przyszpitalnej nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Wejście na pierwsze piętro możliwe tylko schodami.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalet szpitalnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2023 14:12:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie